Kompetansepakke 4

MULIGHETENE OG LÆRINGEN VI FÅR GJENNOM ET REGULERENDE ARBEIDSMILJØ OG REFLEKSJON OVER PRAKSIS

Kompetansepakke 4 – Barnehage

Program:

Velkommen og introduksjon v/leder (2-3 min)

Sammen kan vi utvikle gode prosesser som gir utgangspunkt for kollegastøtte, kritisk refleksjon, veiledning og dermed bidra til et regulerende og lærende fellesskap på vår arbeidsplass.  

Kompetansepakken har som målsetning å øke vår bevissthet rundt: 

 • Trygghet: De ansatte er trygge på hverandre og inspirerer hverandre gjennom refleksjon over egen praksis. De ansatte kommuniserer ut hva som er vanskelig eller krevende og utfordrer hverandre gjennom kritiske spørsmål. På denne måten sørger de for endret praksis der det trengs. 
 • Forståelse: Erkjenne at vi trenger mer enn å fortelle til hverandre. Vi trenger refleksjon for å forandre egen praksis. 
 • Bevissthet: Bli bevisst at refleksjon over egen praksis gjør meg tryggere i møte med barna. 
 • Erfare: Erfare at arbeidsmiljøet kan bli tryggere når vi jobber med arbeidskulturen.  

Fagfilm,  ca 5 min 


Tema: Et regulerende arbeidsmiljø utvikler det faglige fellesskapet

Julie F. Andreassen, spesialkonsulent, RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt. 3 min:

 • Hva skal til for at du opplever arbeidsmiljøet ditt som regulerende? 
 • Hva kan du bidra med i kollegafellesskapet for å legge til rette for et regulerende arbeidsmiljø? 

Fagfilm, ca. 4 min.


Tema: Refleksjon er mer enn å fortelle!

Effekten av å fortelle om krevende opplevelser i samspill med barn kontra effekten av å reflektere over krevende opplevelser i samspill med barn.  

Beate Gauden, spesialkonsulent, RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt, 2 min:

Eksempel på noe som blir sagt:  

Idag skjedde det igjen, jeg blir så lei dette her, alltid er det Niklas som må ødelegge samlingsstunden! 

Eksempel der vi reflekterer over det samme:  

Jeg har sett et mønster i hvordan Niklas har det siste tiden. Jeg undrer meg på om det skjer noe i han rundt hvordan vi organiserer dagen vår? Jeg trenger at noen hjelper meg til å reflektere rundt dette, blir du med? 

Lærende fellesskap, 30 min.

Grupper på 5 stk. Den eldste i grupper holder tiden. 

A: Del fra din egen refleksjon over effekten av å reflektere 

Runde 1 minutt på hver.  

B: Øv på refleksjon. Still hverandre gode spørsmål som åpner for refleksjon i gruppa.  20 minutt.   

3 min. strekkpause

Fagfilm, ca 6 min 


Lærende fellesskap med kritisk refleksjon kan forandre og utvikle både den enkelte tilsatte OG barna, fordi vi er i et samspill.  

Innholdet i neste fagfilm viser i praksis hvordan vi kan gå fra å fortelle til å reflektere rundt utfordrende situasjoner vi har opplevd. 

Film kommer!

Refleksjonsspørsmål individuelt 2 min:

Kjenn etter – hva trenger du for å oppleve læring i samtale med kollegaen/leder når du er sliten og fortvilet? 

Lærende fellesskap 30 min, 3 stk. sammen 

Vi øver!  Bruk egne opplevelser i øvelsen. 

Tenk over en gang du var i en lignende situasjon som i filmene. 

 • Kollega 1 er fortvilet og forteller hektisk… 
 • Kollega 2 lytter, men ber henne sette seg ned og starter å stille reflekterende spørsmål 
 • Kollega 3 er observatør – hva skjer i samtalen? 

Bytt roller etter 9 minutt, alle spiller de 3 rollene hver sin gang. 

Implementering 

Veien videre etter de 4 kompetansepakkene 

FRA KUNNSKAP TIL TRYGG KOMPETANSE I MØTE MED BARN 

Leder leser avslutnings-teksten og gir retning videre. 8 min: 

Dere har nå gjennomført et kompetanseløp som kan gjøre dere til de trygge voksne med traumekompetanse som barn med sterke reaksjoner trenger for å gradvis få erfaringer med å regulere seg. Også du trenger dette for å stå tryggere når det stormer.  

Dette har dere gjennomført, som skal implementeres: 

 • Gjennomgang av kunnskap – faglig oppdatering 
 • Demonstrasjon av teorier i praksis – demonstrert og forklart 
 • Øvelser samtidig som dere får kunnskap og forklaring 
 • Øvelser og refleksjon i lærende felleskap med korrigerende tilbakemeldinger 

 

Nå skal dere fortsette å praktisere, øve, reflektere OG følges opp med veiledning på egen arbeidsplass. Først DA kan ledelsen forvente at du kan møte barna på den måten de både trenger og fortjener. Det kan også forventes at du er tryggere i samspillet med barna som har sterke reaksjoner. Dette kan gi deg en jobbhverdag med mindre fortvilelse.  

Bruk kompetansepakkene individuelt og i lærende fellesskap når du/dere trenger det. Repetisjon gjør godt. Fortell hverandre også de gode historiene, når du opplever at du lykkes, når du ser forandring hos barnet, når du opplever at barnet blir mer glad i seg selv. Og reflekter gjerne over hvorfor dette skjer. 

 • Vi anbefaler at ledelsen gir alle nyansatte og vikarer denne grunnopplæringen. 
 • Vi anbefaler at ledelsen tar tematikken opp på fellesmøter fast gjennom året. 

Fra Kvalitetsplan Sandnes-barnehagene:  

Barnehagen skal ha en systematisk og kollektiv kapasitetsbygging der alle ansatte tilegner seg barnehagekunnskap og omgjør den til handlingskompetanse. 

Tusen takk for oss, og lykke til videre! 

 – du kan forandre gjennom å forandre hvordan du møter andre <3 

Forarbeid:   

Case:

Anne er pedagogisk leder for 5-åringene i barnehagen. Lille Amosj på 5 år er veldig urolig og springer mye rundt på avdelingen. Han dytter andre barn og skriker uten at de forstår hvorfor. De voksne kjenner på motløshet fordi de ikke opplever at de klarer å roe han.   De har over tid fortalt om utfordringene de står i på avdelingsmøter og møter forståelse blant kollegaene sine. Likevel opplever de situasjonen som fastlåst. De trenger mer enn forståelse, hvordan komme videre? Det er da styer tilbyr veiledning med kritisk refleksjon. 

Tilleggsressurser:

Kunnskapsgrunnlag

Gurid Askeland (2006). Kritisk reflekterende – Mer enn å kritisere og reflektere, Nordisk sosialt arbeid, nr 2, vol 26  

Øen, Kristian. (2023). Inkludering i møte med utfordrende adferd. Doktorgrad.  

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring