Kompetansepakke 2

Mulighetene jeg får gjennom å være bevisst på mentalisering, triggere og stressreduksjon

Kompetansepakke 2 – Barnehage

Innhold i kompetansepakke 2:

 • Mulighetene vi får gjennom mentalisering som hjelper oss til forstå både barnet og oss selv.

 • Mulighetene som ligger i å forstå barns reaksjoner gjennom et trigger- og stress-perspektiv

 

Gjennomføring:

 

Leder leser intro-tekst:

 
Mentalisering handler om å klare å se bak adferden til eleven, å se og forstå hen innenfra. Mentalisering handler også om å klare å se seg selv så godt innenfra at jeg kan se meg selv utenfra.

Velkommen v/leder

Trygghet: Bli trygg på mentalisering, triggere og stressreduksjon.

Bevissthet: Bli mer bevisst min egen rolle og hvordan jeg reagerer

Forstå: Kjenne at jeg evner å forstå barnet innenfra og meg selv utenfra.

Praksis: Erfare at når jeg forandrer mine reaksjoner, kan barnet kjenne seg tryggere og de sterke reaksjonene kan avta.

A: Fagfilm,  5 min 


Tema: Mentalisering

Mentalisering handler om å klare å se bak adferden til barnet, å se og forstå hen innenfra. Mentalisering handler også om å klare å se seg selv så godt innenfra at jeg kan se meg selv utenfra.

Start video

Mette E. Garmannslund, psykologspesialist ved RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt, 4 min:

Reflekter over følgende spørsmål i møte med barn som utfordrer deg:

 • Hva skjer med deg når du skal prøve å se barn innenfra?
 • Hva skjer med deg når du prøver å se deg selv utenfra?
 • Hva skjer med deg når du prøver å ta inn de andre barnas opplevelser i situasjonen?

Lærende fellesskap. Drøfting i  gruppe på 5 stk. 30 minutt 

 • Hvordan kan mentalisering anvendes av ansatte i barnehagen, for å forstå barns uro? 

Åpen refleksjon – skriv ned 3 måter dere tenker dere kan anvende mentalisering på i hverdagen. 

Den med kortest hår leder – den med lengst hår passer tiden og at alle får ordet. 

3 minutt opp og strekk på kroppen

🙂

Fagfilm, 7,5 min 


Tema: Trigger- og stressreduksjon 

Innholdet i neste fagfilm handler om at barn blir påvirket av sanseinntrykk som kan oppleves som triggere og stress. Den handler om at bevissthet rundt universelle triggere hjelper oss voksne å tenke i forkant og å være forberedt FØR barnet reagerer. Det kan være stress-reduserende for barnet. Dette kan vi øve på!

Start video

Dag Ø. Nordanger, Dr.psychol./psykologspesialist, RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt 4 min:

 • Hva tenker du om at barn blir påvirket av sanseinntrykk, inkludert at de også blir påvirket av deg? 
 • Hva gjør det med deg å erkjenne denne kunnskapen? 

 

Lærende fellesskap. Drøfting i små grupper: 30 minutt:

Se vedlagt word-dokument: 

 • Gutt 3 år 
 • Jente 5 år 

 

Leder avslutter

Takk for i dag!

Forarbeid:   

Kunnskap om mentalisering kan gi støtte til virksomme måter å både forstå og regulere barn på som gjør at de opplever seg trygge midt i det som oppleves utrygt eller vanskelig. Kunnskap om triggere og stress kan hjelpe oss i å ta trygge valg i møte med elever som utfordrer oss med sine sterke reaksjoner.

Case:

Amir er 4 år. Han er vokst opp i en sårbar omsorgssituasjon og har vært vitne til vold i nære relasjoner over tid. Amir viser en del reaksjoner som de ansatte opplever som utfordrende adferd. Han reagerer med aggresjon og avvisning på de voksnes forsøk på kontakt. Amir er også ofte i konflikt med andre barn. Han misforstår raskt andres intensjoner og kan utagere fysisk og verbalt dersom han opplever å bli utfordret. Dette fører til at Amir ofte står på utsiden av det sosiale og faglige fellesskapet i barnehagen. De voksne forstår ikke hans sterke reaksjoner. Nå begynner de å observere hverandre i kontakten med Amir. De ser på triggere og stress. Da skjer det noe.

Etterarbeid:

Stress-opplysning for barn – RVTS Sør (rvtssor.no) 

Utagerende barn endrer væremåte avhengig av hvilke voksne de møter i barnehagen (utdanningsnytt.no) 

Tilleggsressurser:

Kunnskapsgrunnlag

Gå til kunnskapsgrunnlaget for opplæringen

I filmen om mentalisering så får vi høre om Peter som møter en miljøarbeider på butikken. 

Reflekter over følgende spørsmål: 

 • Dersom Peter klarte å forstå situasjonen fra miljøarbeideren sitt ståsted. Hva kunne han tenkt da?  
 • Hvilke erfaringer kan Peter ha som forsterker disse følelsene?   
 • Hvordan tenker du at miljøarbeideren bør gå frem for å hjelpe Peter til å bedre sin mentaliseringskapasitet?  

 

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no. 

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring