Kompetansepakke 1

MULIGHETENE JEG FÅR GJENNOM HVORDAN JEG TENKER OM BARNS REAKSJONER

Kompetansepakke 1 – Barnehage

Innhold i kompetansepakke 1:

 • Vi trenger alle et faglig fundament å handle etter når vi blir usikre. Teori om utviklingstraumer kan være et slikt fundament for å trygge deg i din praksis.
 • Våre verdier, holdninger og kunnskap påvirker vårt barnesyn og vårt språk når vi snakker om barn, og kommuniserer med barn. 

Målsetning: 

 • Trygghet: Bli trygg på den teoretiske grunnforståelsen innen utviklingstraumer 
 • Bevissthet: Bli bevisst mitt barnesyn, som felles grunnmur i arbeidet. 
 • Forstå: Kjenne at jeg eier forståelsen av barns reaksjoner 
 • Praksis: Erfare at når jeg forandrer mine reaksjoner, kan barnet kjenne seg tryggere. 
 

Gjennomføring:

Velkommen v/leder

A: Fagfilm,  7 min 


Tema: Teoretisk forståelsesramme: Utviklingstraumer

Vi etablerer en forståelse for hva traume er, og forklarer et utviklingsperspektiv på traumatisering. Du får også innblikk i hvilke konsekvenser traumer kan få for barnets helse og fungering.

Start video

Refleksjonsspørsmål individuelt. 4 min:

Du har nå lyttet til den teoretiske forståelsesrammen innen traumefeltet.  

 • På hvilken måte kan denne forståelsesrammen fungere som fundament for hvordan du forstår og møter barn i barnehagen? 
 • På hvilken måte kan dette faglige fundamentet hjelpe deg når du blir overveldet eller usikker i møte med barns reaksjoner? 

Lærende fellesskap. Drøfting i  gruppe (4-5 stk.) 30 minutt 

Hvordan kan denne kunnskapen være en støtte for dere i kollegiet?  

 • Ta en kort runde i gruppen 
 • Prøv å reflekter sammen, gjennom å lytte og spørre hverandre  
 • Hvordan kan kunnskap om utviklingstraumer hjelpe deg til å møte barnet på en annen måte? 

Den yngste passer på tiden. Den nest yngste passer på at alle får ordet. 

Minipause: 2 min stå opp og strekk ut 

🙂

B: Fagfilm, 5 min 


Tema: Barnesyn

Å eie et felles elevsyn som grunnlag for hvordan vi møter barns reaksjoner. 

Start video

Refleksjonsspørsmål individuelt, 4 min:

Barn trenger å bli møtt med varme, bli trodd på og bli tatt på alvor.  

 • Hva trenger du for å holde fast i et positivt barnesyn, også i situasjoner der du blir utfordret?  
 • Har du noen mønstre som du gjentar ofte? 

 

Lærende fellesskap, 30 minutt. Gruppe på 4-5 stk. 

Et positivt barnesyn er viktig for å kunne møte hvert enkelt barn på den måten som barnet har behov for. Et positivt barnesyn handler om å se alle barn som viktige bidragsytere til et godt barnehagemiljø. 

 • Har dere/kollegiet noen mønstre som dere gjentar i møte med barns reaksjoner? 
 • Hvordan arbeider dere med felles barnesyn i din barnehage? 
 • På hvilken måte kommer dette til uttrykk i årsplan OG i møte med barna? 

Runde i gruppa, der hver forteller i 1 minutt hver. Ellers åpen lytting, spørsmål og åpen refleksjon. 

Den yngste passer på tiden. Den nest yngste passer på at alle får ordet. 

Leder avslutter

Takk for i dag – lykke til med små forandringer som over tid kan gjøre store forandringer  at barn får det bedre, og at du som ansatt får flere mestringsressurser tilgjengelig for å håndtere det som er krevende. 

Forarbeid:   

Barnesynet er grunnmuren som kan gjøre alle voksne tryggere. Barnesynet oppsummerer en retning vi som barnehage tror på, det som skal veilede oss i best mulig retning når vi møter barn som f.eks utfordrer oss ved å være passive, utagerende eller lite tilgjengelige.  

Case:

Gutt 5 år. Snakker lite og er ofte avvisende i andres forsøk på kontakt. Han blir lett aktivert og kan da reagere med å rope, slå og sparke. Dette skjer også når du inviterer han inn i lek og aktiviteter som du tror at han liker. Denne adferden hans har blitt verre den siste tiden. De andre barna er utrygge som følge av dette og du får telefoner fra fortvilte foreldre som ønsker at du skal holde han unna deres barn. Dette gir personalet noen etiske dilemma i spennet mellom hensynet til det enkelte barn og gruppen.

Etterarbeid:

Individuell øvelse:

Neste gang du opplever en krevende situasjon i møte med et barn. Kan du prøve å være bevisst på hvordan du tenker OG møter hen på, hva du sier, hvordan du ser ut?

Lese artikkel:

Tilleggsressurser:

Kunnskapsgrunnlag

Gå til kunnskapsgrunnlaget for opplæringen

©2023. RVTS Vest

Kompetansepakke Sandnes er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring