Annie Norevik

Telefon:

+ 47 92 28 87 82

Annie Norevik

Spesialkonsulent

Eg er utdanna psykiatrisk sjukepleiar ved Betanien sykepleierhøgskule i Bergen og Høgskulen i Østfold. Eg har vidareutdanning i suicidologi frå Universitetet i Oslo og master i klinisk helsearbeid frå Høgskulen i Buskerud, der mi masteroppgåve var «Ungdom og selvmord. Helsesøstre, rådgivere og klassestyrere/kontaktlærere i videregående skole som ”portnere” for ungdom med selvmordsproblemer».

Eg har arbeidd med førebyggande arbeid sidan 1986, både blant vaksne og born. Har dei seinere åra arbeidd mest på kommunalt nivå i eit lågterskeltolbod til born og unge med sjølvmordsproblematikk. Har vore fagperson i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) både i fylkeslagsamanheng og i landsstyret.Sit no i landsstyret for LEVE som vara og er rettleiar i VIVATselvmordsforebygging.

Sjølvmordsførebygging i i skulen. (Eg er for tiden prosjektleiar for et 2-årig pilotprosjekt om sjølvmordsforebygging i skulen i Fana og Ytrebygda skuleområder), Førstehjelp ved sjølvmordsfare, Arbeid med eldre og sjølvmord, arbeid med sjølvmord i arbeidslivet, og kartlegging av sjølvmordsfare for alle typar fagfolk og god ivaretaking av etterlatne ved sjølvmord.

Brenn for: Sjølvmord kan førebyggast. Gje informasjon og opplæring til alle typar hjelparar, både dei som jobbar med dette og allmenta, for å bidra til meir kunnskap og større openheit som igjen kan førebyggje sjølvmord. Sikre god oppfølging av etterlatne ved selvmord.